Sale
  • Navy Rim Gray T-Shirt Kippah | Kippah & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Navy Rim Gray T-Shirt Kippah & Yarmulkes | Klipped Kippahs
TS-GNR

Gray with Navy Rim T-Shirt

Colors: Gray with navy rim

 2 KLIPS Built-in

Size: Medium 16 cmColors: Gray and Navy Rim