Sale
  • Charcoal Burlap Rim Clip Kippah | Kippah & Yarmulks | Klipped Kippahs
  • Inside Charcoal Burlap Rim Clip Kippah | Kippah & Yarmulks | Klipped Kippahs
BR-Charcoal with Charcoal Rim L

Charcoal Burlap with Charcoal Rim

Textured Burlap

Colors: Charcoal with Charcoal Rim

6 1/4"/16cm in diameter

2 KLIPS Built-in