Sale
  • Navy Rim Gray T-Shirt Kippah | Kippah & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Navy Rim Gray T-Shirt Kippah & Yarmulkes | Klipped Kippahs
TS- Gray and Navy

Gray with Navy Rim T-Shirt

T-Shirt


Colors: Gray and Navy Rim


6 1/4" in diameter.