Sale
  • Navy & Navy Rim T-Shirt Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Navy & Navy Rim T-Shirt Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
TS- Navy and Navy Rim

Navy and Navy Rim T-Shirt

T-Shirt


Colors: Navy and Navy rim


6 1/4" in diameter.