Sale
  • Navy & Navy Rim T-Shirt Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Navy & Navy Rim T-Shirt Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
TS- Navy and Navy Rim

Navy and Navy Rim T-Shirt

  • $16.00
  • - $-16.00

T-Shirt

16 cm (6 1/4")


Colors: Navy and Navy rim