Sale
  • Dark Gray Corduroy Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Dark Gray Corduroy Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
CD-Dark Gray

Dark Gray Corduroy

Corduroy

Colors: Dark Gray 

 2 KLIPS Built-in