Sale
  • Black Linen No Rim
  • Inside Navy Linen Rim and Clip Kippah | Kippah & Yarmulks | Klipped Kippahs
14cm (5.5in)

Black Linen No Rim

Linen

Colors: Navy 

2 KLIPS Built-in