Sale
  • Black Linen No Rim
  • Inside Navy Linen Rim and Clip Kippah | Kippah & Yarmulks | Klipped Kippahs
16cm (6.25in)

Black Linen No Rim

  • $16.00
  • - $-16.00

Linen

Colors: Navy 

2 KLIPS Built-in