Sale
  • Scarlet Cotton Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Scarlet Cotton Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
16cm (6.25in)

Scarlet Cotton

  • $16.00
  • - $-16.00

Colors: White and Burgundy

 2 KLIPS Built-in