Sale
  • Navy T-Shirt Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Navy T-Shirt Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
TS- Navy

Navy T-Shirt

T-Shirt


Colors: Navy


6 1/4" in diameter.