Sale
  • Navy Velvet with Rim Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Navy Velvet with Rim Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
19cm (7.5in)

Navy Velvet - with Rim

  • $15.00
  • - $-15.00

Velvet with rim

Colors: Navy

2 KLIPS Built-in