Sale
  • Black Burlap Kippah with Clip | Kippah & Yarmulks | Klipped Kippahs
  • Black Burlap
17cm (6.75in)

Black Burlap

  • $16.00
  • - $-16.00

Colors: Black

16 cm

2 KLIPS Built-in