Sale
  • Navy T-Shirt Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Navy T-Shirt Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
TS-NA-NR

Navy T-Shirt

Colors: Navy

 2 KLIPS Built-in

Size: Medium 16 cm


Colors: Navy