Sale
  • Gray Mesh Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Gray Mesh Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
16cm (6.25in)

Gray Mesh

Colors: Gray Blue 

 2 Klips Built-In