Sale
  • Gray Mesh Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Gray Mesh Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
16cm (6.25in)

Gray Mesh

  • $16.00
  • - $-16.00

Colors: Gray Mesh 

 2 Klips Built-In

 Size Medium 16 cm