Sale
  • Ivory Burlap Ivory Rim Kippah | Kippah & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Ivory Burlap Ivory Rim Kippah | Klipped Kippahs
BR- Ivory with Ivory Rim

Ivory Burlap with Ivory Rim

  • $16.00
  • - $-16.00

Textured Burlap

Colors: Ivory with Ivory Rim 

6 1/4"/16cm in diameter

2 KLIPS Built-in