Sale
  • Black Velvet - No Rim Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Black Velvet - No Rim Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
17cm (6.75in)

Black Velvet - No Rim

  • $15.00
  • - $-15.00

Velvet with no rim

Colors: Black

2 KLIPS Built-in