Sale
  • Black and Red Mesh
  • Heat Mesh Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
16cm (6.25in)

Black and Red Mesh

  • $16.00
  • - $-16.00

Colors: Black and Red 

 2 Klips Built-In