Sale
  • Heat Mesh Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Heat Mesh Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
16cm (6.25in)

Heat Mesh

Colors: Black and Red 

 2 Klips Built-In