Venta
  • Black Cotton Kippah with Clip | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Algodón Negro
16 CM (6.25IN)

Algodón Negro

  • $16.00
  • - $-16.00

100% Cotton

Color: Black

2 KLIPS Built-in