Venta
  • Royal Denim Kippah with Rim
  • Royal Denim Kippah with Rim

Royal Denim Kippah with Rim

  • $16.00
  • - $-16.00

6"/15cm in diameter. Size may vary slightly.

2 KLIPS Built-in